Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów
17 86 11 640
poczta@wotu-rzeszow.pl

Rada społeczna

Przewodniczący:

Mariola Zajdel-Ostrowska  – wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

Członkowie:

 • Bogusław Kołacz – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Grzegorz Gościński – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Jacek Kotula – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Tomasz Skrzat – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego  

  Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.

  Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.

  W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

  W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:

  1)przewodniczący – Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;

  2)członek – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;

  3)członkowie – przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego
  w liczbie 3 osób;

  Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

  Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

  Do zadań Rady Społecznej należy:

  1)przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii
  w sprawach;

  a)zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
   i sprzętu medycznego,

  b)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

  c)przyznawania Dyrektorowi nagród,

  d)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,

  e)Regulaminu Organizacyjnego Zakładu,

  2)przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach;

  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  a)rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  b)kredytów bankowych lub dotacji,

  c)podziału zysku,

  3)dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
  z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

  4)opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

  5)wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

  1)pisemnej rezygnacji z członkostwa;

  2)nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;

  3)odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę;

  4)nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej;
  Członkostwo w radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.

Opublikował: Grzegorz Konsur
Publikacja dnia: 26.04.2022, 10:24
Dokument oglądany razy: 1 841
Podpisał: Grzegorz Konsur
Dokument z dnia: 25.04.2022